Widdebiergfrënn

Nodeems déi meescht vun eise Memberen aus dem Club des Jeunes Menster eraus gewuess sinn, huet et eis an dene leschte Jore gefeelt an engem Veräin aktiv ze sinn an eis fir d’Veräinsliewen an der Gemeng anzesetzen. Sou ass eis bei engem Patt d’Iddi komm, de Widdebierglaf erëm opliewen ze loossen. Kuerzerhand hu mir d’Widdebiergfrënn gegrënnt a sinn elo - no 20 Joer Paus - frou, Iech kënnen no der Relève 2013, engem schéinen Erfollëg vun 2014, 2015, 2016, 2017 eng weider Editioun 2018 unzekënnegen.

 

v.l.n.r: Paul Engel, Claude Mangen , Carlo Feltes, Jerry Hoffmann, Vinita Schlink, Line Soisson, Philippe Hoffmann, Paul Waringo, Sylvain Hoffmann

Nët op der Foto: Laurent de la Hamette, Garry Neu